Chính phủ họp Ban chỉ đạo xây dựng Luật Đặc Khu

Home / Đặc khu Kinh tế / Chính phủ họp Ban chỉ đạo xây dựng Luật Đặc Khu

Công văn số 6148/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 29/06/2018: V/v chuẩn bị nội dung họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật đặc khu)

Công văn hỏa tốc từ Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là trưởng Ban chỉ đạo để gửi cho Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương triển khai xây dựng đặc khu kinh tế báo cáo thủ tướng trước ngày 5/7/2018

Công văn số 6148/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ

chinh-phu-hop-ban-chi-dao-xay-dung-luat-dac-khu

Công văn chính thức từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn)

Nội dung công văn của Văn phòng Chính phủ

chinh-phu-hop-ban-chi-dao-xay-dung-luat-dac-khu

Nội dung công văn của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt báo cáo các công việc của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, đơn vị mình; đề xuất Ban Chỉ đạo giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trước ngày 02 tháng 7 năm 2018.

2. Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ tổng hợp các ý kiến của Thành viên Ban Chỉ đạo, ý kiến của đồng chí Vũ Khoan nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bản chụp kèm theo) và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được phân công tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 05 tháng 7 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

TANG-QUY-HOACH-63-TINH

error: Content is protected !!
Call Now Button